Smluvní podmínky

Obchodní podmínky platné od 18.7. 2012:

I. ÚVOD

Provozovatelem ochodu www.sturmweb.cz je:

Emil Malý

Sokolovská 46/51

186 00 Praha 8

IČ: 66860890

DIČ: CZ6511040701

Tel: +420 733 649 860
       

 Pečlivě si přečtěte následující informace a obchodní podmínky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Reklamační řád je součástí obchodních podmínek.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je odkaz na aktuální znění obchodních podmínek a reklamační řád prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).

Od těchto momentů mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Strany jsou smlouvou vázány.

III. INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím

IV. CENY ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY   

Ceny zboží na našich stránkách jsou uvedeny včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, jež musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, a jsou platné v době uzavření kupní smlouvy!

Smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Stany jsou smlouvou vázány.

 Každá objednávka je považována za závaznou.

Dbejte prosím na správný výběr velikosti zboží předejdete tím zbytečným komplikacím!

Chcete-li stornovat nebo změnit Vaší objednávku, učiňte tak neprodleně (nejpozději do 16:00 hodin následujícího dne - po té se zásilky expedují) na telefonním čísle: 733 649 860
 begin_of_the_skype_highlighting            +420 602 652 625      end_of_the_skype_highlighting      

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel zásilkového internetového obchodu www. sturmweb.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy (zejména jméno, příjmení a adresa, telefon, email), jež získá od svých zákazníků, považuje za důvěrné a bude jich využívat výlučně pro osobní potřebu, za účelem úspěšného splnění smlouvy. Data nebudou využita pro reklamní účely obchodu ani nebudou poskytována třetím osobám, s výjimkou těch, kteří se podílejí na vyřizování objednávky (pošta), a to pouze v nezbytném rozsahu. Veškerá data jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

 Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 7 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A EXPEDICE ČR a SR (CZ a SK)

Veškeré zboží objednané v zásilkovém obchodě www.sturmweb.cz v rámci ČR  je zasíláno na dobírku současně s paragonem (daňovým dokladem). Při objednávkách z SK a jiných zemí je nutná platba předem.

Expedice:

K ceně zboží při přepravě v ČR a SR je účtováno poštovné a balné. Nejsou připočítávány žádné další poplatky.

 Veškeré zboží zasíláme Českou poštou. U zásilek v ČR je poštovné a balné 150,- Kč, u zásilek do SK účtujeme 300,- Kč. Do jiných zemí dle platných tarifů.

 Osobní odběr je možný po předchozí telefonické domluvě.

Dodací lhůta:

Veškeré objednávky vyřizujeme do 7 pracovních dnů. V případě jakýchkoliv problémů či změny budete neprodleně informováni.

•    Uvedené ceny zboží v zásilkovém internetovém obchodě www.sturmweb.cz jsou včetně aktuálně platné výše sazby DPH.

•    Neposkytujeme velkoobchodní slevy.

•    Součástí každé zásilky je daňový doklad - paragon. Pečlivě si ho uschovejte!

VII. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Shoda s kupní smlouvou:

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka:

Doporučujeme zákazníkům, aby si zboží při přebírání zboží překontrolovali. Podmínkou uznání záruky je její uplatnění v záruční době. Na veškeré výrobky je poskytnuta záruční doba 24 měsíců ode dne zakoupení zboží (převzetí zásilky). Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

•    jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

•    jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

•    jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

•    jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši.

Záruka se nevztahuje na:

•    Vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva

•    Vady způsobené běžným používáním

•    Záruka se nevztahuje na opotřebení věci jejím obvyklým užíváním. Reklamovat výrobek není rovněž možné, pokud vady vznikly nešetrným zacházením s výrobkem, jeho nedostatečnou údržbou nebo nedodržením návodu k použití.

•    Jde – li o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které zboží má v době koupě a neodpovídají míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Prodávající odpovídá za tyto vady po dobu 24 měsíců, po dohodě s kupujícím ji může zkrátit, ne však na dobu kratší než 12 měsíců.

Reklamované zboží doručte na adresu :

Emil Malý – Sturmweb.cz

Sokolovská 46/51

186 00   Praha 8

•    Zboží zasílané k reklamaci, výměně atd. nezasílejte na dobírku, nebude převzato. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy Sturmweb. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

•    Stanovisko ČOI : "V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho stránky jednalo o zneužití práv)."

•    V případě, že se zákazník rozhodne zaslat zboží k výměně po jeho špatné volbě velikosti dle velikostní tabulky, platí poštovné v plné výši.

•    V případě, že se jedná o chybu při expedici z naší strany (např. obdrží-li spotřebitel jiné zboží než si objednal), a tím vzniknou zákazníkovi zbytečně vynaložené náklady, může po nás požadovat jejich úhradu.

•    Ke zboží zaslanému k reklamaci či výměně atd. prosím přiložte průvodní dopis s podrobným popisem, co a jak se zbožím chcete provést, uveďte Vaše jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefon a pokud možno i číslo objednávky (urychlí to řešení celého problému).

K reklamovanému zboží prosím přiložte kopii paragonu (daňového dokladu).

Reklamační protokol:

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

 O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

•    Stane-li se, že zboží při odeslání zpět k prodejci (ať z důvodu reklamace či výměny atd.) nebude řádně zabaleno a tím při expedici poškozeno - znehodnoceno, hradí zákazník vzniklou škodu v plné výši! Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

•    Nebude-li se jednat při výměně či reklamaci o naše zboží, nebude brán na zásilku zřetel.

•    Při přebírání zásilky - balíku od přepravce - speditéra pečlivě překontrolujte neporušenost balíku (aby balík nebyl zdeformován, roztrhán a aby byl dle uvedené váhy). V případě, že balík je jakýmkoli způsobem porušen, ihned uplatněte u přepravce reklamaci.

•    Při otevírání zásilky - balíku dávejte pozor, aby-jste neopatrným otevřením nepoškodili zboží (naříznutí, atd.), na tento typ reklamace nebude brán zřetel.

•    Při reklamaci zboží nás kontaktujte na tel: + 420 733 649 860

•    O přijetí a vyřízení reklamace budete informovaní emailem nebo telefonicky

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ POMOCÍ PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

V souladu s §53. odst. 7 Občanského zákoníku může spotřebitel do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy (zboží však musí být navráceno nepoškozené, kompletní, nejevící známky užívání, pokud možno v původním neporušeném obalu). Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení dle odst.7, má dodavatel právo dle §53 odst.10 na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

 Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím dodat zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího.

•    Společně s vráceným zbožím je nutno zaslat originál daňového dokladu (v případě vrácení pouze části objednávky bude přepsán a zaslán zpět).

•    Zásilka nesmí být zaslána dobírkou, nebude ze strany prodejce přijata.

•    Zboží nemusíte vracet v originálním obalu, ovšem pak můžeme chtít uhradit náklady na nové zabalení zboží. V případě, že nám vzniknou náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a náklady spojené s novým zabalením zboží, máme právo na úhradu těchto nákladů. Za určitých okolností by náklady mohli dosáhnout ceny zboží. Tyto náklady bude hradit zákazník, který odstoupil od smlouvy a takto nám zboží vrátil.

•    Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

•    na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

•    na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.

•    na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

•    na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal.

•    na dodávku novin, periodik a časopisů.

 •    spočívajících ve hře nebo loterii.

Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

IX. OSTATNÍ

•    Odstíny zobrazovaných barev na fotografiích se mohou lišit od skutečných barev.

•    Najdete-li na našich stránkách jakoukoli chybu (ať gramatickou či mylnou informaci u nabízeného zboží), prosím kontaktujte nás, rádi vše napravíme.

 Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení uvedené v nich.

 

 

 

 

 

Důležité upozornění:

Výrobky obsahující vojenskou symboliku nacistického Německa jsou určeny výhradně pro filmové a divadelní účely, pro potřeby muzeí, KVH Klubů vojenské historie a sběratele. Nikoliv tedy k propagaci extremistických hnutí a ideologií, jenž vedou k potlačení lidských práv a svobod jednotlivce či skupiny obyvatel. Sturmweb.cz se od extrémistických hnutí a myšlenek striktně distancuje.

Svým nákupem a odsouhlasením těchto obchodních podmínek čestně prohlašujete, že nejste členem žádného extrémistického hnutí ani jeho sympatizantem a nebudete tyto výrobky jakkoliv zneužívat k trestné činnosti podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 260, §261, § 261a tr. zák.